Huishoudelijk reglement Loopvereniging TOF.

Artikel 1. Lidmaatschap

Aanmelding als lid kan schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging door middel van het inleveren van een recente pasfoto en een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier of door gebruik te maken van het inschrijfformulier dat op de website te vinden is onder het kopje Lidmaatschap/Lid worden.

Een aspirant-lid mag 1 maand gratis deelnemen aan de trainingen. Daarna dient hij/zij zich aan te melden als lid.
Ieder nieuw lid is gehouden tot het betalen van inschrijvingskosten; het bedrag en de wijze van betalen staan vermeld op het inschrijfformulier.

Wijzigingen van gegevens dienen schriftelijk of via e-mail, ledenadministratie@tofbreda.nl, doorgegeven te worden of door gebruik te maken van het formulier in te vullen onder het kopje Lidmaatschap/Wijzigingen. Opzegging van het lidmaatschap door het lid is mogelijk met onmiddellijke ingang, met in acht neming van Artikel 2, de laatste twee volzinnen. Opzegging kan door schriftelijke kennisgeving aan de ledenadministratie of door gebruik te maken van het opzeg formulier onder het kopje Lidmaatschap/Opzeggen.

Artikel 2. Contributie

Ieder lid is gehouden tot het betalen van contributie per 3 maanden. Het lid dient hiertoe de vereniging  te machtigen om de contributie per periode van 3 maanden te laten incasseren ten gunste van Loopvereniging TOF te Breda, rekeningnummer 3156879.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een periode van 3 maanden, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft het lid over de betreffende periode de contributie geheel verschuldigd. Daarnaast is ook contributie verschuldigd over het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar, indien de opzegging plaatsvindt na 25 november. 

Artikel 3. Trainingen

Het meedoen aan de trainingen geschiedt altijd op eigen risico.
De trainingen vinden plaats op de maandag- en woensdagavonden.
Groep 1, 2 en 3 van 19.15 uur tot 20.45 uur. Groep 4 van 19.15 uur tot 20.30 uur.
De zomertrainingen zijn van april tot en met september en vinden plaats in het Mastbos. Vertrek steeds vanaf de parkeerplaats van de Atletiekbaan, Dr. Schaepmanlaan 4, 4837 BW,  Breda.
De wintertrainingen zijn van oktober tot en met maart en vinden plaats op de Atletiekbaan, Dr. Schaepmanlaan 4, 4847 BW, Breda.
Na de training is er gelegenheid tot douchen in het gebouw van Atletiekvereniging Sprint.
Indien de training in het donker op de openbare weg plaatsvindt, dan is iedere loper verplicht zelf een reflecterend hesje mee te brengen en te dragen.

In elke trainingsgroep is minimaal één contactpersoon benoemd, die de verbinding verzorgt tussen de trainer en de groep. De trainer houdt een presentielijst bij. Als daaruit blijkt, dat een lid een aantal trainingen overslaat, meldt de trainer dit bij de contactpersoon van de groep; de contactpersoon informeert bij het lid naar de reden van afwezigheid en meldt dit aan de trainer. De trainer onderneemt zonodig actie.

Artikel 4. Bestuur

Het bestuur van de Loopvereniging TOF bestaat uit 7 personen:
Voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 bestuursleden met als taken Technische Zaken, Sponsoring,  Public Relations en Ledenadministratie.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Het dagelijks bestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken en kan beslissingen nemen in zaken, die geen uitstel gedogen.
Bestuursvergaderingen vinden eens per zes weken plaats m.u.v. de maanden juli en augustus. Het bestuur maakt gebruik van de Nieuwsbrief en/of de TOF Internetsite om genomen besluiten eventueel te communiceren naar de leden.

Artikel 5. Algemene jaarlijkse ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering in de maand maart. In de algemene ledenvergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en het komende jaar.

Artikel 6. Nieuwsbrief en Internetsite

Loopvereniging TOF brengt ten mindste 4 x per jaar een nieuwsbrief uit. Vanuit de leden is een contactpersoon aanwezig, die in samenspraak met het bestuur, de nieuwsbrief samenstelt. Iede lid mag kopij aanleveren.

Loopvereniging TOF heeft een internetsite onder de naam www.tofbreda.nl. Vanuit de vereniging zijn enkele leden belast met het beheer van de site. Met de site wil TOF haar leden en ieder, die op de internetsite inlogt, zo breed mogelijk informeren over Loopvereniging TOF.

Artikel 7. Baanregels

Ter voorkoming van gevaarlijke situaties gelden op de atletiekbaan de onderstaande regels:

 1. Baan 1 is voor de snelle tempo’s van alle groepen; baan 2 blijft vrij voor het inhalen bij de snelle tempo’s.
 2. De overige banen zijn voor het in- en uitlopen en voor de langzame gedeeltes tussen de snelle tempo's. Op maandag betreft dit de banen 3 t/m 8. Op woensdag betreft het de banen 3 t/m 5. De banen 6 t/m 8 zijn dan voor de atleten van Atletiekvereniging Sprint.
 3. Voordat de loper naar baan 1 gaat om met het snelle gedeelte te beginnen, dient hij/zij over de linkerschouder te kijken om te voorkomen, dat hij/zij iemand hindert.
 4. Voordat de loper uitwijkt naar baan 3 t/m 5 (of 3 t/m 8 op maandag) kijkt hij/zij over de rechterschouder om te voorkomen, dat hij/zij iemand hindert.
 5. Een loper, die iemand inhaalt, moet dit dermate ruim doen, dat hij/zij niemand hindert.
 6. In baan 1 mogen maximaal 2 lopers naast elkaar lopen, zodat er altijd voldoende ruimte is om in baan 2 in te halen. Denk hier vooral aan, als in een grote groep gelopen wordt.
 7. Trainers met speciaal programma (coopertest of testloop over 3 km.) geven dit vooraf door aan hun collega-trainers. Zij plannen dit altijd in op een maandag als we 8 banen ter beschikking hebben.                               
  De  overige groepen dienen dan baan 1 en 2 vrij te laten.
 8. Tijdens inlopen en het hoofdprogramma dient altijd tegen de klok in gelopen te worden. Het uitlopen mag ook andersom, mits andere lopers niet in gevaar gebracht worden.
 9. Het middenterrein is zowel op maandag als woensdag ter beschikking gesteld aan Sprint. Indien een trainer gebruik wil maken van het middenterrein, wordt vooraf overlegt en goedkeuring gevraagd aan de aanwezige trainer(s) van Sprint.
 10. Inhalen over de verhoogde rand links van baan 1 is gevaarlijk en niet toegestaan.
 11. Bij gladheid op de baan kan de trainer beslissen de training op de openbare weg te houden.

 

Artikel 8. Wijzigingen

Wijzigingen of aanvullingen van dit Huishoudelijk Reglement moeten door de Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van 2/3 deel van het totaal uitgebrachte geldige stemmen. Dit Huishoudelijk Reglement hoort bij / is een aanvulling op de Statuten van de Loopvereniging TOF dd. 7 maart 1996.
In gevallen, waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, of indien er verschil van mening bestaat over de toepassing van enig artikel, beslist het bestuur.

5 maart 2007, gewijzigd 16 maart 2016